F.A.Q.

Ofte spurte spørsmål om biblioteket.

Om
biblioteket

Kvar finn du oss?

Tysvær bibliotek ligg i Tysværtunet kulturhus i kommunesenteret Aksdal.

Når er biblioteket ope?

Opningstider

Mandag 10:00-18:00
Tirsdag 10:00-18:00
Onsdag 10:00-18:00
Torsdag 10:00-15:00
Fredag 10:00-15:00
Lørdag 10:00-14:00
Søndag -

Utenom betjente åpningstider er Tysvær bibliotek selvbetjent i kulturhusets åpningstid. Innleveringskassen utenfor biblioteket er døgnåpen.

 

Vanlege opningstider:

Mandag – fredag kl 10-21 (sjølvbetjent frå kl 19-21)

Lørdag kl 10-18 (sjølvbetjent frå kl 14-18)

søndag  kl 10.15-21 (sjølvbetjent)

Lånereglar

REGLEMENT FOR TYSVÆR BIBLIOTEK         

Lånerett

 • Det er gratis å låne på biblioteket. Vanlegvis er det ikkje restriksjonar på kor mykje ein kan ha på heimlån, men biblioteket kan gjere unntak frå denne regelen.
 • Media som ikkje er til heimlån kan brukast i opningstida til biblioteket.
 • Dersom biblioteket ikkje har det lånaren ønskjer, kan det som regel skaffast frå andre bibliotek. Talet på slike fjernlån kan avgrensast.
 • Alle som har gyldig lånekort, har rett til å låne.
 • Misbruk av bibliotektenestene kan føre til tap av lånerett.

 

Som lånar er du forplikta til

 • Å behandle bøker og anna bibliotekmateriale fint.
 • Å levere tilbake i rett tid.
 • Å erstatte skader på eller tap av bibliotekmateriale etter vedtekne satsar.
 • Å melde endring av postadresse, epostadresse og telefonnummer.

 

Om lånekort

 • For å få lånekort må alle over 15 år vise godkjent legitimasjon og godta reglementet. Vaksenlånarar får vanlegvis nasjonalt lånekort som kan brukast over heile landet.
 • Barn kan få lånekort når dei har byrja på skulen. Ein føresett må godkjenne dette og stå ansvarleg for eventuelle gebyr og erstatningar.
 • Barnelånarar får kort som berre kan brukast i Tysvær folkebibliotek. Barn kan ikkje registrere eiga epostadresse, men epost til føresett kan gjerne leggast inn. Ved første utlån etter fylte 15 år vil lånaren få opp melding om at epostadresse må sjekkast. Lånaren kan då legge inn si eiga adresse.
 • Tilsette ved skular, barnehagar m.m. kan få eit ekstra lånekort knytt til arbeidsplassen. Vedkomande er personleg ansvarleg også for lån på dette kortet. Om lånaren meiner eventuelle erstatningskrav skal dekkjast av arbeidsgjevar, er det biblioteket uvedkomande.
 • Lånekortet er personleg og skal ikkje brukast av andre. Den som eig lånekortet – eller står som føresett – er ansvarleg for alt lån på kortet.
 • Tap av lånekort skal meldast umiddelbart.
 • Ved tap av lånekort blir det skrive ut eit nytt mot gebyr. Gamalt lånarnummer blir då sletta.
 • Lånekortet skal som hovudregel vere med, og er eit krav ved utlån på automat. Ved lån utan lånekort kan det krevjast legitimasjon, eller personalet må på annan måte forsikre seg om identiteten til lånaren.

 

Om lånetid, reserveringar m.m.

 • Normal lånetid er 4 veker. Enkelte media kan ha lengre eller kortare lånetid. For sein innlevering kan føre til purregebyr.
 • Ved lån frå andre bibliotek gjeld lånetida frå datoen eigarbiblioteket registrerer utlånet.
 • Lån kan fornyast inntil tre gonger dersom materialet ikkje er reservert andre.
 • Lånaren kan reservere materiale som er utlånt. Biblioteket kan avgrense talet på reserveringar til same lånar. Hentefrist på reservert materiale er 1 veke.
 • Lånarar som registrerer epostadresse eller mobiltelefonnummer kan få gratis varsel før forfall.
 • Lånarar med registrert epostadresse får automatisk kvittering på det som blir lånt og levert. Dersom barn er registrert med epostadresse er det den føresette som får kvittering.
 • Aldersgrense for utlån av film følgjer den tilrådde aldersgrensa for filmen.
 • Biblioteket er ikkje ansvarleg for eventuelle skader på avspelingsutstyr eller liknande.

 

Gebyr og erstatningar

Betalingssatsar og varslingsrutinar blir fastsett av kommunestyret under den årlege budsjetthandsamlinga. Gjeldande satsar ligg her: http://www.tysver.kommune.no/, under Gebyr og avgifter.

 

Fråsegn om personvern

Tysvær bibliotek har ansvaret for at dei personopplysningane vi får, blir handsama i samsvar med personopplysningslova og dei lovene som gjeld til ei kvar tid. Denne fråsegna om personvern forklarer kva for personopplysningar vi får, samlar inn og handsamar når du låner, brukar Mine sider og går inn på denne nettsida (som vi vidare vil omtala samla som «våre tenester»). Med personopplysningar meiner vi opplysningar og vurderingar som kan knytast til deg som enkeltperson.

Ansvar for handsaming

Tysvær bibliotek, Tysvær kommune («Biblioteket») har ansvaret for handsaming av personopplysningar i samband med tenestene våre. Har du spørsmål eller meiningar om fråsegna om personvern, inkludert eigne rettar etter lova, kan du kontakta oss på: tysverbibliotekl@tysver.kommune.no

Lånehistorikk og lånedata – personopplysningar i biblioteksystemet

For å låna bøker og andre medium, må du ha eit bibliotekkort som du får ved å registrera deg som lånar i biblioteksystemet vårt BIBLIOFIL og/eller appen eBokBib (for lån av e-bøker). Ein avtale med systemleverandøren sikrar at andre ikkje kan bruka personopplysningane utover det Biblioteket, som ansvarleg for handsaminga, har bestemt.
Personvernerklæring fra systemleverandøren Biblioteksystemer finner du på http://bibliofil.no/personvernerklaring.html.

Fråsegna om personvern frå leverandøren av eBokBib, Biblioteksystemer, finn du på http://bibliofil.no/personvernerklaring.html.

Du kan når som helst avslutta medlemskapen din ved å kontakta oss på: folkebibl@tysver.kommune.no. Uteståande lån må du levera før du kan avslutta medlemskapen.

Bruk av informasjonskapslar (cookies) på tysverbibliotek.no

Biblioteket samlar inn opplysningar om dei som går inn på nettsidene. Dette gjer vi ved å bruka informasjonskapslar, såkalla cookies. Dette er små tekstfiler som vert lagra på datamaskinen din når du går inn på ei nettside. Lagring og handsaming av opplysningar som vert samla inn på denne måten er berre lov dersom brukaren er informert om og har gitt samtykke til det. Brukaren skal vita og godkjenna kva for opplysningar som vert handsama, kva som er føremålet og kven som handsamar opplysningane.

Føremålet med bruk av informasjonskapslar

Tysvær bibliotek, Tysvær kommune («Biblioteket») samlar inn data ved bruk av informasjonskapslane  for å måla trafikken og korleis nettsidene og tenestene våre vert brukt. Denne informasjonen vert analysert og brukt for å gjera nettsida til biblioteket så brukartilpassa og velfungerande som råd.

Kva for opplysningar er det vi samlar inn med informasjonskapslar

Biblioteket samlar inn IP-adresser og informasjon om åtferda til dei som går inn på nettsida  ved bruk av informasjonskapslar.

Biblioteket brukar informasjonskapslar frå tredjepart for å gjennomføra webanalysar og for å ta i bruk webanalyseverktøy. Biblioteket brukar i all hovudsak Google Analytics til dette. Når biblioteket brukar Google Analytics, vert informasjonen anonymisert. Les meir om Googles personvernregler her.

Kven er det som brukar opplysningar samla inn via informasjonskapslar

Opplysningane som vert samla inn via informasjonskapslar på tysverbibliotek.no  vert berre nytta internt. Opplysningane vert ikkje vidareførte til andre utover det som er spesifisert ovanfor.

Du kan sjølv administrera bruk av informasjonskapslar

Viss du ikkje vil at nettlesaren din skal levera ut informasjon om besøket ditt på tysverbibliotek.no, kan du endra innstillingane i nettlesaren din. Vêr likevel merksam på at nettstaden ikkje vil fungera optimalt viss du ikkje aksepterer informasjonskapslar. Du kan sjølv sletta informasjonskapslar frå menyen i nettlesaren. Informasjonskapslane vil likevel koma opp igjen neste gong du går inn på nettstaden vår, med mindre du har endra innstillingane.

Sosiale medium

Funksjonen «Del med andre» kan du bruka til å vidaresenda lenker frå nettstaden på e-post, eller til å dela innhaldet på sosiale nettsamfunn (Facebook, Twitter, Google + og LinkedIn). Opplysningar om tips vert ikkje lasta ned hos oss, men vert berre til brukt å leggja inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan likevel ikkje garantera at nettsamfunnet ikkje lagrar desse opplysningane. Slike tenester bør difor brukast med vett, og vi rår deg til å lesa gjennom fråsegnene om personvern til nettsamfunna. Dersom du nyttar e-post, sender vi berre meldingane vidare utan å lagra dei.

E-post

Når du kommuniserer med oss via tysverbibliotek@tysver.komune.no, lagrar vi meldingane midlertidig slik at vi kan hjelpa deg best råd. E-postane vert lagra i kommunen sitt e-postsystem, og dei vert sletta når dei er ferdigbehandla. Meldingar som er arkivpliktige, til dømes formelle klager, vert lagra i kommunen sitt arkivsystem.

Rutinar for lagring og informasjonstryggleik

Personopplysningar blir lagra og handsama i samsvar med gjeldande personvernlover. Biblioteket vil gjennom planlagde og systematiske tiltak sjå til at informasjonstryggleiken med omsyn til konfidensialitet, integritet og tilgjenge er tilfredsstillande.

Personopplysningane vert lagra hos Biblioteket så lenge det er eit sakleg behov, og uansett ikkje lenger enn krava i personvernlovene. Dei vil då bli anonymiserte eller sletta.

Utlevering av opplysningar

Personopplysningane dine kan bli gjort tilgjengelege for dei som leverer tekniske eller administrative tenester til oss. Då sikrar vi at desse følgjer våre krav til handsaming av personopplysningar og gjeldande lover.

Personopplysningar kan også bli utlevert dersom det er lovheimel for det eller vi får pålegg frå ein  domstol eller annan offentleg mynde. Personopplysningane vil ikkje bli utlevert til land utanfor EU/EØS.

Rett til å krevja innsyn, retting, sletting, avgrensingar og overføring av data

Du har til ei kvar tid rett til å sjå dei opplysningane som er registrerte om deg, og du kan krevja retting, sletting (inkludert retten til å bli gløymt) og rett til avgrensing av handsaming i samsvar med gjeldande personvernlover. Dersom du ønskjer noko av dette, kan du når som helst kontakta oss på tysverbibliotek@tysver.kommune.no.

Du har også rett til å krevja å få personopplysningar, som du har gitt Biblioteket, i eit oversiktleg  og maskinleseleg format (dataportabilitet), i samsvar med personvernreglane. Dersom det er teknisk råd, kan du også krevja å få overført personopplysningane direkte frå Biblioteket til ein annan som kan handsama opplysningane.

Klageorgan

Dersom du meiner at Biblioteket har handsama personopplysningane dine i strid med personvernlovene, kan du til ei kvar tid klaga til Datatilsynet.

Endringar

Denne fråsegna om personvern kan bli revidert av Biblioteket viss det til dømes skjer endringar i personvernlova. Då vil ny fråsegn bli publisert på heimesida vår. Viss slike endringar får konsekvensar for personvernet ditt, vil dei bli gjort godt synlege, og du vil få høve til å gje eit nytt samtykke.

Bli
lånar

Kven kan få lånekort?

For å få lånekort må alle over 15 år vise godkjent legitimasjon og godta reglementet. Lånarar over 15 år kan få nasjonalt lånekort som kan brukast i dei fleste norske bibliotek. Du er ansvarleg for å melde adresseendring og endring av annan kontaktinformasjon som epostadresse eller telefonnummer.

Du kan også skaffe deg nasjonalt lånekort heimanfrå. Les meir her: https://karanteket.no/skaff-deg-nasjonalt-lanekort-hjemmefra/

 

 

Kan barn få eige lånekort?

Barn kan få lånekort når dei har byrja på skulen. Ein føresett må godkjenne dette og stå ansvarleg for eventuelle gebyr og erstatningar.

Barnelånarar får kort som berre kan brukast i Tysvær bibliotek. Barn kan ikkje registrere eiga epostadresse, men epost til føresett kan leggast inn. Ved første utlån etter fylte 15 år vil lånaren få opp melding om at epostadresse må sjekkast. Lånaren kan då legga inn si eiga adresse.

 

Kan institusjonar få eige lånekort?

Tilsette ved skular, barnehagar m.m. kan få eit ekstra lånekort knytt til arbeidsplassen. Vedkommande må då avtale med arbeidsplassen om arbeidsgjevar skal vera ansvarleg for eventuelle erstatningskrav.

 

Kan eit lånekort brukast av fleire?

Du er ansvarleg for alt som blir lånt på ditt kort. For barn er den som har godkjent registrering av lånekortet ansvarleg. Meld frå om tap av kort.

 

Låne

Kva kan eg låne?

Hos oss kan du låne bøker, film, lydbøker og tidsskrift.

 

Digitale tjenester frå biblioteket

 • Allbok : Lån og les e-bøker og lydbøker. Les rett i nettleseren eller last ned fra Play Store og App Store.
 • Filmbib: Sjå kort- og dokumentarfilm gratis gjennom strømmetjenesten Filmbib.
 • Filmoteket: Lån og sjå film digitalt med lånekortet ditt uten at du treng å oppsøke biblioteket.
 • Verdensbiblioteket: Her finn du e-bøker og lydbøker på andre språk enn norsk.
 • Nettbiblioteket: Gir alle med norsk ip-adresse gratis tilgang til norske bøker utgitt til og med år 2000. Nettstedet gir dessuten tilgang til bilder, aviser og tidsskrifter.
Kostar det noko å låne?

Det er gratis å låne på biblioteket. Ha alltid med lånekortet. Du kan også ha lånekortet på mobilen via Bibliofil-appen.

Kor lenge kan eg ha det eg har lånt?

Normal lånetid er 4 veker. Enkelte media kan ha kortare eller lengre lånetid. Lånetida kan som regel forlengast, via internett, bibliotekapp, på SMS eller ved å ta kontakt med biblioteket. Dersom du registrerer epost eller mobilnummer kan du få gratis varsel før forfall.

 

Kva skjer om eg leverer for seint eller øydelegg noko?

For sein innlevering kan føre til purregebyr. Tapt eller skadd materiale må erstattast. Misbruk av bibliotektenestene kan føre til tap av lånerett. Biblioteket er ikkje ansvarleg for eventuelle skader på avspelingsutstyr eller liknande.

Oversikt Gebyr og erstatningsummar 2022

 

Kva om biblioteket ikkje har det eg vil låne?

Dersom biblioteket ikkje har det du ønskjer å låne, kan det som regel lånast inn frå andre bibliotek.

Du kan også sjølv bestille frå andre bibliotek via Biblioteksøk og hente på ditt lokale bibliotek.

Er det noko grense for kor mykje eg kan låne?

Nei, du kan låne så mykje du vil. Det einaste du må passe på er at du held innleveringsfristene.

 

Andre
tilbod

Har biblioteket aviser og tidsskrift?

Biblioteket tilbyr ferske aviser kvar dag og eit stort utval tidsskrifter. Avisene vi har er Tysvær bygdeblad, Grannar, Haugesunds avis, Stavanger aftenblad, Aftenposten, Dagbladet og Klar tale .

 

Publikums-pc og skrivar?

På hovudbiblioteket i Aksdal kan du bruke publikums-pc. Pc-en har tilgong til internett, men resten av programvare (tekstbehandling o.l.) kan variere. Vi har også skrivar for utskrift frå publikums-pc, utskrift og lagring på minnepinne og vanleg kopiering.

Er det trådlaust internett på biblioteket?

Det er gratis tilgong til trådlaust internett på heile kulturhuset. Velg nettverket Gjestenett når du kobler deg til Wi-Fi.

Sel biblioteket billettar til arrangement på Tysværtunet kulturhus?

Når  biblioteket er betjent kan du kjøpe billettar til kino og kulturarrangement på Tysværtunet kulturhus.

 

Treng du meir hjelp? Kontakt oss!

Har du fleire spørsmål, kontakt oss gjerne på tysverbibliotek@tysver.kommune.no eller ring oss på +47 52 75 75 40

022032051 041

Translate »

Ved å fortsette å bruke denne siden, samtykker du i vår bruk av cookies. Les fråsegn om personvern

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close